Jesteś naszym 4648219 gościem

Aktualności:

MDK ogłasza pierwszy otwarty pisemny konkurs ofert na wydzierżawienie lokalu użytkowego pn. „SCENA”  2007-12-04

KONKURS OFERT
Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
ogłasza pierwszy otwarty pisemny konkurs ofert
na wydzierżawienie lokalu użytkowego pn. „SCENA”
w Międzyzdrojach ul. Bohaterów Warszawy 20

I. Ogólny opis lokalu użytkowego:
1. Lokal użytkowy zlokalizowany jest w parterze budynku
Międzynarodowego Domu Kultury przy ul. Boh. Warszawy 20
w Międzyzdrojach, wejście od strony Promenady.
2. Powierzchnia lokalu wynosi 290 m2, w skład której wchodzą: sala
główna i bar, zaplecze kuchenne i sanitarne, wejście- szatnia.
3. Stan techniczny – dostateczny.
4. Lokal wyposażony jest w urządzenia techniczne: wentylację
mechaniczną, system p. poż. - podłączone do MDK.
5. Lokal nie posiada: klimatyzacji, samodzielnego systemu p. poż.,
wyciszenia lokalu.
6. Lokal wymaga opracowania własnej koncepcji zagospodarowania
powierzchni lokalu wraz z opracowaniem funkcji i przeznaczenia lokalu.
7. Teren przynależny do obiektu o powierzchni - 20 m2 , oznaczony
zostanie na mapie.
8. Lokal użytkowy przeznaczony jest do kapitalnego remontu wg. własnej
koncepcji oferenta sposobu zagospodarowania, z uwzględnieniem
charakteru prowadzenia działalności i przeznaczenia lokalu.

II. Warunki dzierżawy:
1. Termin zawarcia umowy dzierżawy od 15.01.2008, na okres 7 lat.
2. Cena wywoławcza za wydzierżawienie lokalu użytkowego 70.000 zł netto – czynsz roczny, za dodatkowy teren o pow. 20 m2-przed lokalem będą obowiązywały stawki wynikające z obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawienie terenów.
3. Realizacja programu współpracy, w zakresie działalności kulturalno-artystycznej z Międzynarodowym Domem Kultury, stanowiący załącznik nr 1.

III. Przedmiot dzierżawy i cel przeznaczenia:

MDK wydzierżawi lokal z przeznaczeniem na Klub „SCENA”, w którym będzie prowadzona działalność kulturalno-gastronomiczno-rozrywkowa.

Cel działalności w lokalu:
1) promocja polskiego malarstwa i fotografii – organizacja wernisaży
i wystaw malarskich – co najmniej raz na kwartał,
2) spotkania i warsztaty autorskie z czołowymi artystami polskiej sceny:
rozrywki, teatru i filmu: w okresie sezonu letniego - co najmniej po
2 spotkania w miesiącu oraz w pozostałym okresie - po jednym
spotkaniu raz na kwartał,
3) koncerty muzyczne – czołowych polskich wykonawców – co najmniej
raz na kwartał,
4) cykl imprez okolicznościowych - 4 razy w roku,
5) działalność rozrywkowa, w tym muzyka na żywo,
6) działalność gastronomiczna – na wysokim poziomie,
7) realizacja programów integracyjnych i innych form działalności na
rzecz MDK i społeczności lokalnej,
8) współorganizacja imprez kulturalno-artystycznych organizowanych
przez MDK.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie:

Oferent jest zobowiązany złożyć kompletną ofertę na wydzierżawienie lokalu użytkowego, która powinna zawierać:
I. Opis proponowanej działalności:
1) opis proponowanej działalności w lokalu: program działalności kulturalno-artystycznej, z uwzględnieniem rodzaju i form realizacji programów, ich częstotliwość itp.
2) oferta współpracy z MDK,
3) formy realizacji proponowanych działalności kulturalno-artystycznej, z uwzględnieniem partnerów w realizacji działań.
II. Określenie charakteru i przeznaczenia lokalu, wstępna koncepcja
zagospodarowania i wystroju lokalu oraz wejścia do lokalu, wraz
z propozycją zagospodarowania terenu przed lokalem.
III. Propozycja:
1) wartości rocznego czynszu – netto,
2) wstępny wykaz i charakter nakładów koniecznych – inwestycyjnych,
niezbędnych do przystosowania lokalu oraz zobowiązanie
do zainwestowania określonej kwoty.
IV. Udokumentowanie możliwości realizacji programów kulturalno-
artystycznych, mile widziane referencje oraz opis dotychczasowych
działań i osiągnięć.
V. Inne formy i propozycje działań na rzecz MDK oraz społeczności
lokalnej.
VI. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym
lokalu oraz warunkami umowy dzierżawy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
VII. Dane identyfikacyjne podmiotu, wraz z załącznikami.

V. Termin składania pisemnych ofert ustala się do dnia
31 grudnia 2007 r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach ul. Bohaterów Warszawy 20, z dopiskiem „Konkurs - SCENA” lub przesłać pocztą.

VI. Kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 7 dni od zakończenia składania ofert.
I. Kryteria stosowane przy wyborze oferty będą uwzględniały:
1. za ofertę programową na działalność kulturalno-artystyczną – 40 %
2. za zagospodarowanie, charakter, rodzaj i profil działalności oraz
zobowiązanie do zainwestowania określonej kwoty - 20 %
3. wartość proponowanego czynszu – 20 %
4. doświadczenie i referencje - 10 %
5. inne formy i propozycje współpracy z MDK oraz na rzecz społeczności
lokalnej - 10 %

II Oferty będą oceniane przez powołaną przez Dyrektora MDK Komisję Konkursową, zgodnie z Regulaminem przyjętym przez komisję, uzgodnioną z Organizatorem - w skali od 0 do 100 punktów.

VII. Informacje dodatkowe:

1. Lokal można obejrzeć w dniach 10.12 i 11.12.2007 roku , w godz. 11.00 do 14.00, po ustaleniu daty spotkania z dyrektorem MDK, tel 091 32 82 600 lub 608489038.
2. Projekt umowy dzierżawy stanowić będzie załącznik Nr1, do niniejszego ogłoszenia.
3. Dyrektor MDK zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, po zasięgnięciu opinii Komisji Przetargowej.


Dyrektor
Międzynarodowego Domu Kultury

Jadwiga BoberMiędzyzdroje 03.12.2007 r.
zał. 1
PROJEKT UMOWY DZIERŻAWY
UMOWA Nr ........................


Zawarta w dniu ................ 2007 r. w Międzyzdrojach pomiędzy
Międzynarodowym Domem Kultury w Międzyzdrojach ul. Bohaterów Warszawy 20, reprezentowany przez :
Dyrektora - Jadwigę Bober
zwaną w treści umowy „Wydzierżawiającym”,
a
reprezentowana przez :
………………………………,
zwaną w treści umowy „Dzierżawcą”

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest lokal użytkowy położony w Międzyzdrojach przy ulicy Bohaterów Warszawy 20, zlokalizowany w parterze budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach ul. Bohaterów Warszawy 20 – wejście od strony Promenady, o powierzchni ogółem 290 m2.
2. Wydzierżawiający wyraża zgodę na korzystanie z terenu przyległego do lokalu użytkowego o powierzchni 20 m2, w celu dojścia do lokalu i zagospodarowania w formie tarasu.

§ 2
Przekazanie przedmiotu dzierżawy „Dzierżawcy” nastąpi protokolarnie w dniu …………r. Protokół przekazania stanowić będzie załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3
1. Dzierżawca oświadcza, że w lokalu użytkowym pn. ……………. będącej przedmiotem niniejszej umowy prowadzić będzie działalność kulturalno -gastronomiczno- rozrywkowa, zgodnie ze złożoną w postępowaniu konkursowym ofertą z dnia ……………zarówno dla publiczności wakacyjnej jak i stałych mieszkańców miasta, która przyczyni się do integracji środowiska artystycznego regionu.
2. Dzierżawca zobowiązuje się do realizacji programu współpracy , w zakresie realizacji działalności kulturalno-artystycznej z Międzynarodowym Domem Kultury , stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.
3. Dzierżawca będzie prowadził działalność na własny koszt i ryzyko.
4. Wyłączenie przedmiotu dzierżawy lub jego części z eksploatacji i wstrzymanie działalności, o której mowa w ust. 1 i 2 na czas robót remontowo-budowlanych uzgodnionych z Wydzierżawiającym nie będzie uznane za nie wywiązywanie się Dzierżawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 4
1. Dzierżawca wykona remont w lokalu, zgodnie z przedłożoną w postępowaniu koncepcją zagospodarowania i wystroju lokalu oraz profilem proponowanej działalności.
2. Wykonanie przez Dzierżawcę innych nakładów w dzierżawionym lokalu nie ujętych w koncepcjach, o których mowa w ust. 1 – wymaga każdorazowo uzyskania uprzednio pisemnej zgody Wydzierżawiającego.
3. Dzierżawca zobowiązany jest do prowadzenia działalności, która nie będzie zakłócała funkcjonowania obiektu Międzynarodowego Domu Kultury.
4. Strony zgodnie ustalają, że realizacja remontu, o której mowa w ust. 1 na przedmiocie dzierżawy nastąpi w terminie do dnia………………. r.


5. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo:
a) kontroli postępu i jakości prowadzonych robót remontowo-budowlanych, zgodnie z koncepcją i projektem technicznym,
b) uczestnictwa w odbiorze robót remontowo-budowlanych przez komisję powołaną przez Wydzierżawiającego.
§ 5
Obowiązek ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy spoczywa na Dzierżawcy.

§ 6
Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za działalność Dzierżawcy oraz mienie zgromadzone na przedmiocie dzierżawy.

§ 7
Drobne nakłady związane ze zwykłym użytkowaniem przedmiotu dzierżawy obciążają Dzierżawcę.

§ 8

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony – 7 lat, od ………………. Do roku.
2. Umowa może zostać wypowiedziana przez Wydzierżawiającego w trybie natychmiastowym w przypadku braku realizacji programu działalności kulturalno-artystycznej, z uwzględnieniem rodzaju i form realizacji, zgodnie ze złożoną ofertą oraz programem współpracy z Wydzierżawiającym.
W takiej sytuacji Dzierżawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia zwrotu poniesionych do tego dnia nakładów, które przechodzą na własność Wydzierżawiającego, a Dzierżawca niniejszym zrzeka się roszczeń w tym zakresie.

§ 9
1. Ustala się roczny czynsz z tytułu dzierżawy lokalu w wysokości …………………plus należny podatek VAT w wysokości 22 % . Łączny czynsz dzierżawny stanowi wartość ……….zł brutto..
2. Czynsz płatny będzie w sposób następujący:
a) W miesiącach styczeń-czerwiec oraz wrzesień – grudzień, w wysokości miesięcznej ………………….. plus VAT ………….. Ogółem ………………..
b) w miesiącach lipiec - sierpień , w wysokości miesięcznej w wysokości ……………….
3. Wszelkie nakłady dokonane przez Dzierżawcę na przedmiot dzierżawy w okresie trwania umowy przechodzą po rozwiązaniu umowy na własność Wydzierżawiającego bez odszkodowania.
4. Zastrzeżenie zawarte w ust. 3 dotyczy również nakładów o których mowa w § 4, jak również nakładów, które obciążają Wydzierżawiającego, a zostały wykonane przez Dzierżawcę.

§ 10
1. Umowa może ulec rozwiązaniu za zgodą stron w każdym czasie bez obowiązku wypłaty przez Wydzierżawiającego odszkodowania za poniesione nakłady dokonane na przedmiot dzierżawy do czasu jego wydania Wydzierżawiającemu.
2. Umowa ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym w przypadku :
a) gdy Dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu za dwa pełne okresy płatności,
b) gdy Dzierżawca będzie korzystał z przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub będzie korzystał z niego w sposób powodujący pogorszenie jego stanu technicznego
c) jeżeli dzierżawca samowolnie zmieni określony profil działalności kulturalno-gastronomiczno-rozrywkowy,
d) jeżeli Dzierżawca odstąpi od wykonania i realizacji programu kulturalno-artystycznego, wynikającego z oferty programowej działalności i współpracy z Wydzierżawiającym,
e) jeżeli Dzierżawca nie będzie wykonywał innych postanowień umowy
f) gdy Dzierżawca nie będzie dotrzymywał zobowiązań wynikających z oferty, złożonej w postępowaniu konkursowym.
3. Wypowiedzenie umowy przez Wydzierżawiającego z winy Dzierżawcy spowoduje przejęcie przez Wydzierżawiającego wszystkich nakładów na przedmiot dzierżawy bez odszkodowania.
4. Wypowiedzenie umowy przez Dzierżawcę bez winy Wydzierżawiającego spowoduje przejęcie przez Wydzierżawiającego wszystkich nakładów na przedmiot dzierżawy bez odszkodowania.

§ 11
Dzierżawca zawrze odrębne umowy na :
a) dostawę energii elektrycznej
b) dostawę wody i odprowadzanie ścieków
c) wywóz nieczystości i dzierżawę pojemników
d) dostawę gazu (w przypadku zainstalowania)

§ 12
1. Dzierżawca zobowiązany jest do:
1) racjonalnego wykorzystania przedmiotu dzierżawy, zgodnie z celem wymienionym w § 3 umowy,
2) przestrzegania przepisów administracyjnych i sanitarnych dotyczących utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym porządku i czystości stosując się do zarządzeń władz sanitarnych i porządkowych,
3) nieodpłatnego udostępnienia lokalu, w ramach współpracy z Międzynarodowym Domem Kultury- zgodnie z harmonogramem i kalendarzem imprez ustalonym przez strony, do dnia 31 stycznia- każdego roku.
2. Wydatki poniesione w związku z wykonywaniem obowiązków wyżej wymienionych nie podlegają zwrotowi ani zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego.

§ 13
1. Po zakończeniu niniejszej umowy Dzierżawca ma obowiązek przekazać protokolarnie Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia umowy.
2. W przypadku uchybienia terminowi określonemu w ust. 1, Dzierżawca upoważnia osoby wyznaczone przez Wydzierżawiającego do wstępu na teren dzierżawionego lokalu bez obecności Dzierżawcy.
3. W przypadku opisanym w ust. 2 wszelkie rzeczy należące do Dzierżawcy, pozostawione na/w przedmiocie dzierżawy, Wydzierżawiający przekaże na przechowanie wybranej przez siebie osobie lub instytucji, na koszt Dzierżawcy.
4. W razie gdyby Dzierżawca zalegał wobec Wydzierżawiającego z czynszem dzierżawnym lub jakimikolwiek innymi opłatami, Dzierżawca upoważnia Wydzierżawiającego do zbycia rzeczy, o których mowa w ust. 3 i zaliczenia uzyskanej ceny na poczet należnych Wydzierżawiającemu należności.
5. W przypadku nie wydania przedmiotu dzierżawy w stanie wolnym od osób i rzeczy Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości …….. PLN za każdy dzień opóźnienia niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu za okres zajmowania przedmiotu dzierżawy.
6. Upoważnienia zawarte w ustępach poprzedzających, z uwagi na ich cel i treść łączącego strony stosunku prawnego mają charakter nieodwołalny.

§ 14
Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16
Obowiązek dokonania rejestracji umowy i uiszczenia opłat spoczywa na Dzierżawcy.

§ 17
Umowę niniejszą sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.


>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


> ”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposa&zdotenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na u&zdotytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski