Jesteś naszym 4119480 gościem

Aktualności:

Regulamin sprzedaży biletów  2014-06-26

Regulamin sprzedaży biletów
na wydarzenia organizowane przez Międzynarodowy Dom Kultury
w Międzyzdrojach.


§ 1.

Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie ogólnych zasad sprzedaży i dystrybucji biletów oraz karnetów na Wydarzenia, zwane dalej „Wydarzeniem festiwalowym” lub „Wydarzeniami festiwalowymi”, stanowiące całość programową, na potrzeby niniejszego regulaminu Festiwalu, których organizatorem jest Międzynarodowy Dom Kultury, z siedzibą w Międzyzdrojach, ul. Bohaterów Warszawy 20, zwanym dalej Organizatorem.

§ 2.

Nabywcą jest każda osoba, która zakupiła bilet lub karnet na Wydarzenie Festiwalowe.

§ 3.

Na Wydarzenia sprzedawane będą bilety oraz karnety. Karnet to bilet dla jednej osoby na więcej niż jedno Wydarzenie, odbywające się w ramach Festiwalu Gwiazd. Karnet nie obejmuje wydarzeń specjalnych tj. Mecz w piłkę nożną Samorządowcy kontra Artyści odbywającego się w Międzyzdrojach na Stadionie Miejskim ul. Gryfa pomorskiego 61 b oraz Galę Odsłonięcia Dłoni przy Hotelu Amber Baltic.

§ 4.

Organizatorzy nie przewidują sprzedaży biletów ulgowych.

§ 5.

Ze względów bezpieczeństwa (przepisy bhp i ppoż) wszystkie osoby niezależnie od wieku, mogą uczestniczyć w Wydarzeniach wyłącznie na podstawie biletu lub karnetu i są zobowiązani do zajęcia oddzielnego miejsca (jeśli widownia na wydarzeniu obejmuje miejsca siedzące).

§ 6.

Ceny biletów oraz karnetów oferowanych przez Organizatora zawierają marże, opłaty dodatkowe oraz podatek VAT.

§ 7.

Cenniki biletów oraz karnetów dla poszczególnych Wydarzeń dostępne są w Informacji Turystycznej ul. Promenada Gwiazd 2.

§ 8.

Wymagane jest punktualne przybycie na Wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na Wydarzenie osób stawiających się po terminie określonym przez Organizatora.§ 9.

Bilety oraz karnety na Wydarzenia można zakupić za pośrednictwem następujących kanałów sprzedaży:
a)Punkty Informacji Turystycznej ul. Promenada Gwiazd 2, 72-500 Międzyzdroje
b) Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach ul Bohaterów Warszawy 20
c)Kasa Amfiteatru, ul Bohaterów Warszawy 18A (sprzedaż przed koncertami)

§ 10.

1. W przypadku odwołania, zmiany daty i miejsca odbywania się Wydarzenia lub Wydarzeń objętych nabytym karnetem, Organizator zwraca Nabywcy sumę proporcjonalną do cen biletów na odwołane Wydarzenie lub Wydarzenia w stosunku do ceny karnetu, pod warunkiem zwrotu karnetu przez Nabywcę w sposób określony w ust. 4. W przypadku odwołania wszystkich Wydarzeń objętych karnetem, Organizator na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zwraca sumę na jaką opiewał karnet. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania innych niż określone w ust. 1 i 2 zmian w programie Wydarzeń, które nie będą skutkować możliwością zwrotu biletu lub karnetu.
2. Zwrot biletów, w przypadku rezygnacji Kupującego, może nastąpić jedynie w Informacji Turystycznej, najpóźniej w dniu poprzedzającym spektakl, na który zostały zakupione bilety,
w godzinach otwarcia Informacji Turystycznej.
3. Zwrot ceny biletu następuje tylko z biletem i dowodem zakupu (paragon, faktura).
4.Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
6.Organizator zastrzega sobie prawo wyboru sposobu zwrotu kwot za zwracane bilety lub karnety.
Poza zwrotem, o którym mowa w ust. 1 Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty i odszkodowania wobec Nabywcy.
7. Osoba dokonując zakupu biletów lub karnetów oświadcza niniejszym, że treść niniejszego regulaminu jest jej znana i akceptuje ją w całości bez zastrzeżeń.
8.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siła wyższa w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań niewynikających z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności a w szczególności: zdarzenia
o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec (wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.).

§ 11.

Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu Wydarzenia przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nabywca biletu lub karnetu uczestniczący na jego podstawie w Wydarzeniu przyjmuje do wiadomości, że udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych
oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w których zostanie wykorzystane nagranie Wydarzenia.§ 12.

Zakazana jest odsprzedaż biletów lub karnetów po cenie wyższej niż wydrukowana na bilecie. Zakazana jest także odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach oraz odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży. Organizator informuje, że zgodnie z art.133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: "Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.” Usiłowanie oraz podżeganie
i pomocnictwo są karalne. Organizator ostrzega, że kupno biletów lub karnetów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego co w konsekwencji powoduje odmowę dopuszczenia
do uczestnictwa przez jego posiadacza w Wydarzeniu.
Organizator honorował będzie wyłącznie bilet lub karnet oryginalny, nabyty zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet lub karnet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności.

§ 13.

Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży biletów i karnetów na Wydarzenia należy kierować na adres mailowy info.mdk@wp.pl.
§ 14.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. Zm.)

Niniejszy Regulamin dostępny będzie na:
- stronie internetowej Organizatora www.mdkmiedzyzdroje.com
- stronie Festiwalu www.festiwalgwiazd.pl
- w Informacji Turystycznej
- w siedzibie Organizatora.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.06.2014.


Jadwiga Bober
Dyrektor
Międzynarodowego
Domu Kultury

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


> ”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposa&zdotenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na u&zdotytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski